Vidaus tvarkos taisyklės | Vaidybos kursai N-18 (6 mėn.) Vidaus tvarkos taisyklės | Vaidybos kursai N-18 (6 mėn.)

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Vaidybos kursai N-18 (6 mėn.)

Paskelbimo data: 2023 09 22

Savo (toliau „narys“) dalyvavimu VšĮ Artistų Namų (toliau „Artistų Namai“) veikloje, įskaitant, bet neapsiribojant teatro ir kino studijų edukacine veikla, renginiais, spektakliais, filmavimais bei išvykomis, jūs patvirtinate, jog perskaitėte ir sutinkate su žemiau išvardintomis VšĮ Artistų Namų vidaus tvarkos taisyklėmis ir neturite bei neketinate pareikšti jokių pretenzijų dėl problemų, kilusių dėl šių taisyklių nesilaikymo. Jeigu nesutinkate bent su viena sąlyga, prašome kursų nelankyti.

1. MOKESTIS IR ATSISKAITYMO TVARKA

1.1 Apmokėjimai vyksta kiekvieną mėnesį iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 10 d., pervedant reikiamą sumą į VšĮ Artistų Namų banko sąskaitą LT71 7044 06000830 5512 SEB bankas (paskirties laukelyje įrašant „Nario mokestis Vardas Pavardė).

Vieno kurso vieno sezono (sausis-birželis; 6 mėnesių/ 46 užsiėmimų/ 46 val.) kaina – 420 Eur.

Suma gali būti išskaidyta dalimis:
a) kas mėnesį po 70 Eur;
b) sausis - 210 Eur (3 mėn.), balandis - 210 Eur (3 mėn.).

Į kursų kainą papildomai įskaičiuota ir VšĮ Artistų Namų mokyklos organizuojamų renginių (peržiūros, atrankos, spektakliai, filmavimai, seminarai, apdovanojimai, kiti projektai) dalyvio mokestis – 50 Eur (organizacija, patalpų ir technikos nuoma, specialūs rekvizitai / kostiumai ir kt.), kuris ligos ir/ar nebelankymo atveju nėra kompensuojamas.

1.2 Preliminarios kursų kainos pateikiamos pildant registracijos formą www.insiti.lt
Tikslios kursų kainos pateikiamos individualiai el. paštu.

1.3 Pradėjus lankyti kursus ne nuo mėnesio pradžios, mokestis apskaičiuojamas proporcingai, atsižvelgiant į kursų likusių užsiėmimų skaičių.

2. NUOLAIDOS IR KOMPENSACIJOS

2.1 Už pirmą užsiėmimą, jeigu narys nusprendžia kursų toliau nelankyti, mokestis nėra taikomas. Kitu atveju pirmo užsiėmimo kaina įskaičiuojama į bendrą kursų mokestį.

2.2 Šeimos nariams taikoma 10% nuolaida. Jeigu narių pavardės neatitinka, gali būti prašoma pateikti gimimo/santuokos liudijimą).

2.3 Lankant daugiau nei vienos studijos (teatro, kino) kursus, papildomų studijų kainoms taikomos 50% nuolaidos. Papildomomis studijomis, laikomos tos, kurių kainos mažesnės.

2.4 Nariui, į tos pačios studijos kursus atsivedus draugą ir abiems išbuvus pilną arba likusią kurso trukmę pritaikoma 10% nuolaida. Nuolaida taikoma tik tuomet, kai administracija informuojama iš anksto el.paštu nurodžius draugo vardą bei pavardę. 

2.5 Dėl sveikatos sutrikimų praleidus keturis ar daugiau užsiėmimų iš eilės, taikoma 50% nuolaida (apskaičiuojama vieno užsiėmimo kainą – 12 Eur - padauginus iš praleistų užsiėmimų kiekio ir padalinus iš 2), tačiau tik tuo atveju, kai apie nedalyvavimą užsiėmimuose informuojama iš anksto (prieš pirmą praleistą užsiėmimą) el. paštu info@insiti.lt

2.6 Visos dėl sveikatos sutrikimų susidariusios permokos yra grąžinamos per vieną mėnesį nuo paslaugų teikimo laikotarpio pabaigos arba nuo informavimo el. paštu apie nario pasitraukimą iš Artistų Namų veiklos.

3. UŽSIĖMIMŲ TRUKMĖ IR LAIKAS

3.1. Vieno kurso vieno sezono trukmė: sausis-birželis; 6 mėnesiai / 46 užsiėmimai / 46 val.
Per vieną vaidybos kursų dieną iš eilės vyksta du užsiėmimai po 1 val.

4. DALYVAVIMO RENGINIUOSE TVARKA

4.1 Dalyvavimas iš anksto administracijos suderintuose Artistų Namų peržiūrose, spektakliuose, filmavimuose, projektuose, festivaliuose ir kitų organizatorių renginiuose būtinas, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pranešimo apie renginį gavimo dienos per tris darbo dienas narys informuoja administraciją, kad dalyvauti negali arba ligos atveju.

4.2 Ruošiantis projektams kursų užsiėmimai iš anksto suderinus gali vykti kitu nei tvarkaraštyje nurodytu laiku.

4.3 Tam tikrais atvejais su nariais yra sudaromos papildomos atlikėjo sutartys, kurios apibrėžia specifinių projektų sąlygas ir narių atsakomybes.

4.4 Jei narys praleidžia daugiau nei puse kurso užsiėmimų ir mokytojo vertinimu nėra tinkamai įsisavinęs mokymo medžiagos, jam gali būti neleista dalyvauti atsiskaitomajame renginyje ir neįteiktas kurso diplomas.

4.5 Dalyvaujant Artistų Namų ar kitų organizatorių veiklose, kurios reikalauja transporto priemonių atvykimui/išvykimui, narys įsipareigoja skirti tam reikiamą pinigų sumą ir ją sumokėti iki Artistų Namų administracijos iš anksto nurodytos datos, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių priežasčių narys negali vykti kartu arba suderina su Artistų Namų administracija ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki renginio datos.

4.6 Dalyvaujant mažam skaičiui Artistų Namų narių ir esant galimybei į renginio vietą nuvykti savo transportu, atvykimo/išvykimo klausimai derinami individualiai.

5. BENDROS TAISYKLĖS

5.1. Artistų Namų patalpose esančiose laukimo ir persirengimo zonose triukšmauti, lakstyti, muziką klausyti be ausinių bei kitais būdais trukdyti vykstančių užsiėmimų eigą yra griežtai draudžiama.

5.2. Artistų Namų rengiamuose kursuose bei renginiuose leidžiama dalyvauti tik asmenims, neturintiems sveikatos sutrikimų, kliudančių ar neleidžiančių pilnai atlikti numatytos mokymo arba pasirodymų programos. Kilus neaiškumams dėl nario sveikatos būklės, prieš pradedant lankyti, narys turėtų pasikonsultuoti su savo gydytoju.

5.3. Narys įsipareigoja užsiėmimų metu vykdyti tik mokytojo parodytus bei paaiškintus veiksmus/judesius; atlikti juos tiksliai taip, kaip buvo paaiškinta, o, esant neaiškumams, klausti mokytojų. Priešingu atveju Artistų Namai neatsako už nario sveikatos pablogėjimą ar kitus sutrikimus.

5.4. Užsiėmimų stebėjimas giminaičiams ar draugams yra draudžiamas. Norint užsiėmimus išbandyti, juose reikia dalyvauti.

5.5. Dalyvavimas narių susirinkimuose, apie kuriuos informuojama elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš vieną savaitę, yra privalomas.

5.6. Užsiėmimų metu filmuoti ar fotografuoti yra draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai iš anksto suderinta su administracija.

5.7. Artistų Namų organizuojamuose renginiuose fotografuoti ir filmuoti leidžiama, tačiau norint viešai rodyti filmuotą ar fotografuotą vaizdo medžiagą būtina tai iš anksto suderinti su Artistų Namų administracija.

5.8. Bet kokia Artistų Namų patalpose padaryta žala dėl nario kaltės privalo būti atlyginta.

5.9. Lankydamas Artistų Namų kursus narys sutinka neterminuotam laikotarpiui leisti naudoti filmuotą bei foto medžiagą su savo atvaizdu informaciniais ar reklaminiais tikslais internete: www.insiti.lt, youtube.com (Artistų Namų paskyroje), facebook.com (Artistų Namų paskyroje), spaudoje, televizijoje ar kitur Artistų Namų veiklos kontekste. Jeigu narys kursų nebelanko, šis dokumentas su nario lankomumo bei mokėjimų istorija patvirtina filmuotos bei foto medžiagos naudojimo leidimą neterminuotam laikotarpiui.

6. SUSITARIMO NUTRAUKIMAS

6.1. Kursų lankymas ir mokėjimai gali būti vienašališkai nutraukiami bet kuriuo metu (jei nėra pasirašyta tam prieštaraujanti papildoma atlikėjo sutartis), nariui informuojant Artistų Namus elektroniniu paštu info@insiti.lt apie savo pasitraukimą iš Artistų Namų vykdomos veiklos. Tokiu atveju, mėnesinis mokestis už kursų einamąjį mėnesį nėra grąžinamas (likusius kurso mėnesio užsiėmimus lankyti galima).

6.2. Narys taip pat gali būti pašalinamas iš Artistų Namų kursų bet kuriuo metu dėl netinkamo elgesio arba vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymo, apie tai informuojant narį elektroniniu paštu. Tokiu atveju kursų mokestis yra proporcingai apskaičiuojamas pagal lankytų užsiėmimų skaičių ir susidariusi permoka grąžinama per vieną mėnesį nuo susitarimo nutraukimo.

7. VŠĮ ARTISTŲ NAMAI ĮSIPAREIGOJA:

  • Teikti ir vykdyti paslaugas atsakingai, rūpestingai bei efektyviai, panaudojant profesionalias mokymo metodikas ir įgūdžius bei remiantis ilgamete darbo patirtimi;
  • Iš anksto sudaryti ir pateikti nariams renginių ir pasirodymų datas ir sąlygas. Joms pasikeitus iš anksto informuoti;
  • Iš anksto sudaryti ir pateikti nariams papildomų užsiėmimų datas ir tvarkaraštį;
  • Pateikti visą informaciją apie narį, susijusią su VšĮ „Artistų Namų“ veikla.

Paslaugų teikimo laikotarpis: nuo nario užsiėmimų lankymo pradžios iki 2024 m. birželio mėn. 20 d.