Lankymo taisyklės Lankymo taisyklės

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Paskelbimo data: 2021 08 27

Savo / savo vaiko ar globotinio (toliau „narys“) dalyvavimu VšĮ Artistų Namų (toliau „Artistų Namai“) veikloje, įskaitant, bet neapsiribojant teatro, šokių, dainavimo bei kino studijų edukacine veikla, renginiais, filmavimais bei išvykomis, jūs patvirtinate, jog perskaitėte ir sutinkate su žemiau išvardintomis VšĮ Artistų Namų vidaus tvarkos taisyklėmis ir neturite bei neketinate pareikšti jokių pretenzijų dėl problemų, kilusių dėl šių taisyklių nesilaikymo. Jeigu nesutinkate bent su viena sąlyga, prašome užsiėmimų nelankyti.

MOKESTIS IR ATSISKAITYMO TVARKA

 • Mėnesinis nario mokestis priklauso nuo studijos(-ų) bei grupės(-ių) pasirinkimo ir išlieka fiksuoto dydžio viso sezono metu nepriklausomai nuo to, kad kai kurie mėnesiai yra ilgesni/trumpesni ir turi daugiau/mažiau pamokų. Susidaręs pamokų trūkumas gali būti kompensuojamas kitų mėnesių eigoje arba grąžinant susidariusią permoką sezono pabaigoje.
 • Mėnesinis nario mokestis mokamas iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 10 dienos, pervedant reikiamą sumą:
  Grupinės pamokos: VšĮ Artistų Namų banko sąskaitą LT71 7044 0600 0830 5512 SEB bankas
  Solinio dainavimo pamokos: Džiuljeta Mankauskaitė LT90 7044 0003 0661 9167 SEB bankas
  bei mokėjimo paskirtyje įrašant: „Nario mokestis Vardas Pavardė“. Preliminarios užsiėmimų kainos pateikiamos pildant registracijos formą www.insiti.lt. Tikslios užsiėmimų kainos pateikiamos individualiai el. paštu.
 • Pradėjus lankyti užsiemimus ne nuo mėnesio pradžios, mokestis apskaičiuojamas proporcingai, atsižvelgiant į tą mėnesį likusių pamokų skaičių.
 • Vėluojant atsiskaitymui, Artistų Namai pasilieka teisę neleisti nariui dalyvauti Artistų Namų veikloje, nemažinant mėnesinio mokesčio sumos (išskyrus ligos atveju, žr. 2 paragrafą).
 • Papildomos ne pagal tvarkaraštį vykdomos pamokos, repeticijos ar pasiruošimai prieš renginius bei kitos su Artistų Namų mokymo programa susijusios veiklos gali kompensuoti susidariusį pamokų trūkumą.
 • Artistų Namų veikloje yra numatyti privalomi atsiskaitomieji renginiai (Kalėdų bei sezono uždarymo), kurių metu pristatomas narių mokymosi progresas, ir už kuriuos yra mokamas papildomas nario mokestis (ne daugiau kaip 100 Eur per metus), skirtas renginių organizavimui. Taip pat, iš anksto informuojant, yra planuojami papildomi renginiai, išvykos, koncertai pasirodymai ir kt., kuriuose dalyvavimas priklauso nuo daugumos pritarimo, ir už kuriuos taip pat yra mokamas papildomas mokestis.

NUOLAIDOS IR KOMPENSACIJOS

 • Už pirmą pamoką, jeigu narys nusprendžia užsiėmimų toliau nelankyti, mokestis nėra taikomas. Kitu atveju pirmos pamokos kaina įskaičiuojama į bendrą mėnesinį mokestį.
 • Šeimos nariams taikoma 10% nuolaida. Jeigu narių pavardės neatitinka, gali būti prašoma pateikti gimimo/santuokos liudijimą).
 • Lankant daugiau nei vienos studijos (teatro, šokio, dainavimo, kino) užsiemimus, papildomų studijų kainoms taikomos 50% nuolaidos. Papildomomis studijomis, laikomos tos, kurių kainos mažesnės.
 • Nariui, į tos pačios studijos užsiemimus atsivedus draugą, kuris išlanko visas mėnesio pamokas, sekančio mėnesio tos pačios studijos mokesčiui taikoma 100% nuolaida (išskyrus solinio dainavimo studija). Nuolaida taikoma tik tuomet, kai administracija informuojama iš anksto el.paštu nurodžius draugo vardą bei pavardę. 
 • Dėl sveikatos sutrikimų praleidus daugiau nei pusę grupinių mėnesio pamokų iš eilės, nario mokestis mažinamas 50%, o praleidus visas mėnesio pamokas – 100%, tačiau tik tuo atveju, kai apie nedalyvavimą pamokose informuojama iš anksto (prieš pirmą praleistą pamoką) el. paštu info@insiti.lt ir tik tos studijos/grupės, kurioje susidaro reikiamas praleistų pamokų skaičius, mokesčiui.
 • Dėl sveikatos sutrikimų praleidus solinio dainavimo pamoką, esant galimybei, pagal atskirą susitarimą su mokytoju pamoka gali būti perkeliama į kitą abiems pusėms tinkamą laiką. Nesant galimybei perkelti pamokos, jos kainai taikoma 50% nuolaida, tačiau tik tuo atveju, kai apie nedalyvavimą pamokoje informuojama iš anksto (prieš pirmą praleistą pamoką) el. paštu festivalis.mp@gmail.com
 • Visos dėl sveikatos sutrikimų susidariusios permokos yra grąžinamos per vieną mėnesį nuo paslaugų teikimo laikotarpio pabaigos arba nuo informavimo el. paštu apie pasitraukimą iš Artistų Namų veiklos.

LANKYMO TVARKA

 • Norint lankyti užsiėmimus pirmiausia reikia užpildyti registracijos formą www.insiti.lt/registracija.
 • Grupės bei užsiemimų tvarkaraščiai sudaromi siekiant suteikti geriausias sąlygas kiekvienam nariui tobulėti pasirinktoje srityje. Mokytojai pasilieka teise perkelti narį į kitą grupę bet kuriuo sezono metu, siekiant pagerinti mokymosi sąlygas.
 • Dainavimo studijos solo pamokų tvarkaraščiai derinami individualiai su mokytoja Džiuljeta Mankauskaite per pirmąjį susitikimą arba telefonu +370 606 46625.
 • Pastovus pamokų lankymas yra būtinas, išskyrus šiuos laikotarpius, kuomet pamokos nevyksta:
  Šv. Kalėdų atostogos 2021.12.24 – 2022.01.03,
  Šv. Velykų atostogos 2021.04.19-2022.04.22,
  Vasaros atostogos 2020.06.30-2020.08.31,
  Valstybinės nedarbo dienos.
  Per kitas mokinių mokslo metų ir vasaros atostogas Artistų Namų studijose pamokos vyksta. Nariui neatvykus į pamokas, mokestis nėra mažinamas, mokėjimai vykdomi įprasta tvarka (žr. 1 paragrafą).
 • Mokymo sezonas tęsiasi iki birželio mėnesio paskutinės dienos, tačiau visos paskutinio mėnesio pamokos gali įvykti ir greičiau dėl vykstančių renginių, papildomų pamokų, ilgesnių mėnesių, ar skirtingo mainų programos tvarkaraščio.
 • Birželio mėnesį studijose gali būti vykdoma mainų programa, dėl kurios didesnis pamokų kiekis įvyksta pirmoje mėnesio pusėje ir dėl to paslaugų teikimo laikotarpis sutrumpėja. Jeigu mainų savaitės programa nevyksta, pamokos vyksta įprastu grafiku. Abiem atvejais mokėjimai vyksta įprasta tvarka.
 • Birželio mėnesį, mainų programos metu, dainavimo ir muzikinio teatro studijų pamokos vyksta įprasta tvarka arba pagal atskirą susitarimą.

DALYVAVIMO RENGINIUOSE TVARKA

 • Dalyvavimas iš anksto administracijos suderintuose Artistų Namų ir kitų organizatorių konkursuose, čempionatuose, renginiuose, festivaliuose, koncertinėse kelionėse, garso įrašuose, įvairiuose projektuose ir pasirodymuose yra būtinas, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pranešimo apie renginį gavimo dienos per tris darbo dienas narys informuoja administraciją, kad dalyvauti negali arba ligos atveju.
 • Pagal išankstinį susitarimą dėl dalyvavimo renginyje(-iuose), narys įsipareigoja skirti pinigų sumą, nurodytą organizatorių pateiktuose nuostatuose, skirtą nario dalyvavimo renginyje išlaidoms padengti, ir ją sumokėti iki Artistų Namų administracijos iš anksto nurodytos datos.
 • Dalyvaujant Artistų Namų ar kitų organizatorių veiklose, kurios reikalauja transporto priemonių atvykimui/išvykimui, narys įsipareigoja skirti tam reikiamą pinigų sumą, ir ją sumokėti iki Artistų Namų administracijos iš anksto nurodytos datos, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių priežasčių narys negali vykti kartu arba suderina su Artistų Namų administracija ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki renginio datos.
 • Dalyvaujant mažam skaičiui Artistų Namų narių ir esant galimybei į renginio vietą nuvykti savo transportu, atvykimo/išvykimo klausimai derinami individualiai.
 • Narys įsipareigoja kompensuoti renginio dalyvio mokesčio, transporto bei kitas būtinas (jeigu tokios yra) išlaidas, jeigu po administracijos iš anksto nurodytos datos apie renginį per tris darbo dienas nebuvo pateikta informacija apie negalėjimą dalyvauti renginyje (net ir ligos atveju).
 • Artistų Namų nariui dalyvauti koncerte, čempionate, spektaklyje, filmavime ar kitame pasirodyme neleidžiama jeigu jis/ji praleido daugiau kaip 2 pamokas nuo Artistų Namų administracijos pranešimo el. paštu apie komandinį arba individualų dalyvavimą bet kuriame iš išvardintų renginių dienos (išskyrus tuos atvejus, kai mokytojai nusprendžia, jog narys yra pasiruošęs dalyvauti renginyje).
 • Pagal išankstinį susitarimą, narys įsipareigoja įsigyti koncertinius kostiumus, juos tvarkingai saugoti bei naudoti tik pasirodymų metu.

BENDROS TAISYKLĖS

 • Už nepilnamečių narių savarankišką kelionę į Artistų Namų studijas bei renginius ir iš jų, taip pat už elgesį pamokų bei renginių metu atsako jų tėveliai arba globėjai.
 • Artistų Namų patalpose esančiose laukimo ir persirengimo zonose triukšmauti, lakstyti, muziką klausyti be ausinių bei kitais būdais trukdyti vykstančių pamokų eigą yra griežtai draudžiama.
 • Artistų Namų rengiamuose užsiėmimuose bei renginiuose leidžiama dalyvauti tik asmenims, neturintiems sveikatos sutrikimų, kliudančių ar neleidžiančių pilnai atlikti numatytos mokymo arba pasirodymų programos. Kilus neaiškumams dėl dalyvio sveikatos būklės, prieš pradedant lankyti, dalyvis turėtų pasikonsultuoti su savo gydytoju.
 • Narys įsipareigoja pamokų metu vykdyti tik mokytojo parodytus bei paaiškintus veiksmus/judesius; atlikti juos tiksliai taip, kaip buvo paaiškinta, o, esant neaiškumams, klausti mokytojų. Priešingu atveju Artistų Namai neatsako už nario sveikatos pablogėjimą ar kitus sutrikimus.
 • Stebėti pamokų eigą tėveliams ar globėjams leidžiama tik pirmos nario pamokos metu. Kitais atvejais tėveliai, globėjai bei draugai, laukia laukiamosiose zonose. Norint pamokas išbandyti, jose reikia dalyvauti.
 • Dalyvavimas tėvelių susirinkimuose, apie kuriuos informuojama elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš vieną savaitę, yra privalomas.
 • Pamokų metu filmuoti ar fotografuoti yra draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai iš anksto suderinta su administracija.
 • Artistų Namų organizuojamuose renginiuose fotografuoti ir filmuoti leidžiama, tačiau norint viešai rodyti filmuotą ar fotografuotą vaizdo medžiagą būtina tai iš anksto suderinti su Artistų Namų administracija.
 • Bet kokia Artistų Namų patalpose padaryta žala dėl nario ar nepilnamečio vaiko kaltės privalo būti atlyginta.
 • Lankydamas Artistų Namų grupinius užsiėmimus bei individualias solinio dainavimo pamokas, narys sutinka neterminuotam laikotarpiui leisti naudoti filmuotą bei foto medžiagą su savo atvaizdu informaciniais ar reklaminiais tikslais internete: www.insiti.lt, youtube.com (Artistų Namų paskyroje), facebook.com (Artistų Namų paskyroje), spaudoje, televizijoje ar kitur (pagal atskirą susitarimą) Artistų Namų veiklos kontekste. Jeigu narys užsiėmimų nebelanko, šis dokumentas su nario lankomumo bei mokėjimų istorija patvirtina filmuotos bei foto medžiagos naudojimo leidimą neterminuotam laikotarpiui.

SUSITARIMO NUTRAUKIMAS

 • Užsiėmimų lankymas ir mokėjimai gali būti vienašališkai nutraukiami bet kuriuo metu, nariui arba nario tėvams/globėjams (jeigu narys nepilnametis) informuojant Artistų Namus elektroniniu paštu info@insiti.lt (grupinės pamokos), festivalis.mp@gmail.com (individualios solinio dainavimo pamokos) apie savo/nario pasitraukimą iš Artistų Namų vykdomos veiklos. Tokiu atveju, narys įsipareigoja sumokėti visą einamojo mėnesio mokestį bei padengti visus esamus įsiskolinimus (sceninių drabužių užsakymo, transporto, renginių, bei kitus iki pasitraukimo iš Artistų Namų veiklos susidariusius mokesčius).
 • Narys taip pat gali būti pašalinamas iš Artistų Namų užsiėmimų bet kuriuo metu dėl netinkamo elgesio arba vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymo, apie tai informuojant narį (arba tėvus/globėjus) elektroniniu paštu. Tokiu atveju mėnesinis mokestis yra proporcingai apskaičiuojamas pagal lankytų pamokų skaičių ir susidariusi permoka grąžinama.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Visi su šiuo Artistų Namų vidaus tvarkos taisyklių dokumentu susiję pranešimai, prašymai bei informacija yra siunčiami nario registracijos metu pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Visa asmeninė nario informacija, pateikta registracijos metu bei surinkta Artistų Namų veiklos eigoje yra laikoma konfidencialiai ir naudojama išskirtinai tik sklandžios Artistų Namų veiklos bei vidaus tvarkos užtikrinimo tikslais.

Aš Indrė Mickienė patvirtinu, jog Artistų Namai įsipareigoja:

 • Teikti ir vykdyti paslaugas atsakingai, rūpestingai bei efektyviai, panaudojant profesionalias mokymo metodikas ir įgūdžius bei remiantis ilgamete darbo patirtimi.
 • Iš anksto sudaryti ir pateikti nariams renginių ir pasirodymų datas ir sąlygas. Joms pasikeitus iš anksto informuoti.
 • Iš anksto sudaryti ir pateikti nariams papildomų pamokų datas ir mainų savaičių tvarkaraštį.
 • Tėveliams ar globėjams pateikti visą informaciją apie narį, susijusią su VŠĮ „Artistų Namų“ veikla.

Paslaugų teikimo laikotarpis: nuo nario užsiėmimų lankymo pradžios iki 2022 m. birželio mėn. 30 d.